Zákony Atraktivity - Za tajemstvím mužské atraktivityZákony Atraktivity

Obchodní podmínky

Čl. I – Úvodní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících a prodávajícího, kterým je obchodní společnost MOLERO PRAGUE s.r.o., Chotěšovská 1, Praha, 190 00, IČ 29412641, V souladu s § 262 odst. 1 obchodního zákoníku se smluvní vztah řídí v otázkách těmito obchodními podmínkami blíže neupravený obchodním zákoníkem i v případě, že kupujícím je fyzická osoba-spotřebitel, tím není vyloučena právní úprava na ochranu spotřebitele, zejména ust. §§ 51a – 65 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) a zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOS).

Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“), jejímž předmět je nákup a prodej vzdělávacích tréninků anebo dalších pořádaných kurzů či akcí nebo online produktů (dále jen předmět koupě), kterou strany uzavírají prostřednictvím těchto webových stránek.

Účelem a smyslem těchto online produktů, online nebo živých kurzů, seminářů, tréninků, ebooků, audioknih a jiných aktivit a služeb je rozšíření a doplnění vzdělání nebo zdokonalení schopností v osobnostně-rozvojových oblastech (např. komunikace, sebevědomí, empatie, vztahy aj.).

1.3 Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost.

Čl. II – Objednávka

2.1 Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na tomto webu, na kterém objednávku provádí. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky anebo její podstránky nebo na živé akci prostřednictvím tištěného formuláře.

Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním/předáním zkontrolovat a případně opravit.

Odeslaná/Předaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu.

Kupující odesláním/předáním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce https://zakonyatraktivity.cz/obchodni-podminky/ obchodní společnosti MOLERO PRAGUE s.r.o., a že s nimi bez výjimky souhlasí. Tyto obchodní podmínky, které jsou zároveň zveřejněné na webových stránkách prodávajícího jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

Čl. III – Kupní cena, daňový doklad

3.1 Ve Shrnutí přihlášky (objednávkovém formuláři) na webové adrese nebo tištěné formy přihlášky na tomto webu najdete všechny ceny služeb, jak bez DPH, tak i s DPH v zákonné výši k datu objednání.

3.2 Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad-fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení zboží. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty a ceny v propagačních materiálech jsou uvedeny včetně DPH.

Čl. IV – Způsob a forma platby

3.3 Způsob platby: Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti ComGate Payments, a.s., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti ComGate Payments, a.s.

3.4 Možnosti plateb:

a) Online platební kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro.
b) Online bankovními tlačítky či bankovním převodem: Raiffeisen BANK, GE Money, Fio, KB, ČSOB, mBank a další.

3.5 Forma platby:

Platba je možná pouze jednorázově, platba na splátky není možná.

Čl. IV. – Garance vrácení peněz

4.1 Za online produkt “Zákony Atraktivity PREMIUM” společnost MOLERO PRAGUE s.r.o. ručí zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz. V případě žádosti kupujícího uplatnit tuto garanci v případě nespokojenosti s objednaným produktem je postupováno tak, že pokud do 30 dnů od data odeslání objednávky zažádá na email david (zavináč) akademieflirtu (tečka) cz skrze řádně vyplněný formulář “Žádost o vrácení peněz” který se nachází zde: http://www.akademieflirtu.cz/files/zadost-o-vraceni-penez.pdf, tak mu bude přístup do online tréninku deaktivován, stornována vstupenka na živý seminář, a uhrazená částka vrácena v plné výši. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně online kurzu. Prodávající má na vrácení platby 30 kalendářních dnů.

4.2. V jiných případech, např. produktu Totální zlom či vstupenka na trénink Králem Ženských Srdcí a jiné semináře, kurzy či trénink nemá kupující na jakoukoliv garanci nárok a vzhledem ke způsobu produktu “online” u produktu Totální Zlom (nebo jiných online videí a video-sérií) se na něj nevztahuje ani žádná záruka, a u jiných není poskytována. Tyto produkty jsou po uhrazení nestornovatelné a nevratné.

4.3 Vstupenka na živý seminář/trénink nemůže být vyměněna zpět za finanční hotovost z jakéhokoliv důvodu. Může být však změněno jméno účastníka dle požadavku objednávajícího, a to nejpozději do 7 dnů před datem konání akce, a to zasláním emailu na david ( zavináč ) akademieflirtu (tečna) cz.

4.4. Vstupenka na živý seminář/trénink bez náhrady propadá, nedostaví-li se kupující nebo držitel vstupenky na zakoupenou živou akci, stejně jako když prodávajícímu oznámí, že se dostavit nemůže. Je nám líto, bohužel však nemůžeme nést zodpovědnost za to, že si kupující nechá seminář/trénink ujít z jakýchkoliv důvodů.

4.5. Vstupenka na živý seminář/trénink může být změněna na nový (jiný) termín do 7 dní před uskutečněním akce bez jakékoliv náhrady. Má se za to, že oznámením nového termínu do 7 dnů před živou akcí učinil prodávající maximum proto, aby se držitel vstupenky mohl živého tréninku/semináře/konference zúčastnit. Pokud je oznámený termín změněn méně jak 7 dnů před akcí samotnou, objednávajícímu je nabídnuto vrácení peněz v plné výši a/nebo kompenzace, dle výběru objednávajícího, avšak pokud došlo k nucené změně termínu semináře/tréninku vlivem vnějších okolností (a akci tedy nelze uspořádat), nelze požadovat vrácení peněz pokud je navrhnut jiný termín konání semináře/tréninku.

Čl. V. – Sankce

5.1 Nezaplatí-li kupující prodávajícímu kupní cenu řádně a včas, je povinen prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny zboží za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny zboží, která je splatná bezprostředně po doručení výzvy k zaplacení této smluvní pokuty na email kupujícího zaregistrovaný přes webovou stránku https://www.zakonyatraktivity.cz zaslaná ze strany společnosti MOLERO PRAGUE s.r.o., a to prostřednictvím bankovního převodu na účet společnosti MOLERO PRAGUE s.r.o., č.ú. pro platby v českých korunách: 2100565876 / 2010, pro platby v eurech: 2100565876 / 2010, vedený u FIO banky, VS: č. vaší objednávky. Veškeré náležitosti bankovního spojení jsou uvedeny na https://www.zakonyatraktivity.cz/kontakty.

Čl. VI. – Odpovědnost

6.1 Odpovědnost za obsah webu: Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího
upozornění.

6.2 Prodávající se zříká odpovědnosti za jakékoliv škody fyzického, materiálního nebo duševního rázu, a to využitím jakýchkoliv informací, technik, cvičení, postupů, návodů, strategií apod. z těchto webových stránek anebo materiálů prodávajícího anebo na základě živých tréninků. Objednávající toto akceptujte vstupem na tyto webové stránky  anebo účastí na živé akci prodávajícího. Prodávající a autoři tŕeninků činí vše v dobré víře a na základě svých vlastních názorů a zkušeností a snaží se inspirovat, nikoliv dávat závazná doporučení, proto nenesou odpovědnost za jakékoliv užití ani oni sami.

6.3 Pokud kupuji účast na tréninku, semináři, konferenci či kurzu, pak beru na vědomí a souhlasím, že:

a) Organizátor si vyhrazuje právo změnit obsah živých akcí, harmonogram, lokalitu a cvičení, v závislosti na mimořádných okolnostech. Účastník ví, že musí podepsat registrační formulář, jako potvrzení přijetí na trénink. Bez něho se nelze tréninku zúčastnit, je nám líto. Znění zde.
b) Organizátor nenese zodpovědnost na pořádaných živých akcích za žádné ztráty, zranění či poškození / krádeže majetku účastníků.  Účastníci živých akcí si musí své věci a cennosti hlídat a zabezpečit sami.
c) Účastníci živých akcí se zavazuje organizátorovi uhradit jakékoliv náklady na poškození majetku organizátora či prostor tréninku vzniklé v důsledku své nedbalosti či úmyslného poškození.
Jakákoliv krádež je okamžitě řešena s policií ČR a soudní cestou.
d) Jakékoliv vyrušování a narušování chodu tréninku je zakázané. Pokud k tomu dojde, bude účastník požádán, aby opustil trénink bez nároku na vrácení peněz.
e) Tréninky organizované prodávajícím jsou natáčené anebo nahrávané za účelem vytvoření videozáznamu s možným následným prodejem, za účelem marketingových aktivit a kontrolu kvality a další zlepšování tréninků. Účastníci souhlasí s podílem na natáčení po celou dobu konání akce a souhlasí, že prodávající má a získává k záznamům všechny práva duševního vlastnictví. Zároveň účastník souhlasí s pořizováním a jeho účastí na fotografiích a souhlasí, že organizátor získává všechna práva duševního vlastnictví k jejich užití, uchování a zveřejnění na dobu 10 let.
f) Všechny materiály organizátora jsou chráněny autorským právem. Každá osoba, která poruší ustanovení autorského zákona, podléhá nárokům organizátora na náhradu škody.
g) Účastníci se zdravotními indispozicemi jako je např. epilepsie, cukrovka, kardiostimulátor, problémy se srdcem a dýcháním, řídnutí kostí apod., jsou povinni informovat včas člena našeho týmu.
h) Každý účastník má právo kdykoliv živou akci opustit, avšak bez nároku na jakoukoliv kompenzaci.
i) Alkohol a drogy jsou na živých akcích prodávajícího přísně zakázané. Každý účastník pod jejich vlivem bude požádán, aby okamžitě trénink opustil. Nemá zároveň nárok na vrácení jakékoliv části ceny tréninku. Tato akce je zároveň nekuřácká a není dovoleno při ní kouřit (ani při cvičeních venku).
j) Účastníci živých akcí musí být v dobrém zdravotním a psychickém stavu a neměli by absolvovat dané cvičení, pokud by jim to mohlo zhoršit jejich zdravotní stav či ví, že by jim to opravdu ublížilo. Prodávající, organizátor, hotel či majitel prostorů, členové týmu a zaměstnanci organizátora, nemohou nést za účastníka jakoukoliv zodpovědnost. Účast účastníka na tomto tréninku je zcela dobrovolná a plně na vlastní rizika a svou vlastní zodpovědnost.
k) Pokud je účastníkovi méně jak 18 let, je nutné odevzdat prodávajícímu před vstupem do prostor konání živé akce prohlášení obou rodičů – zákonných zástupců, že za svého syna/dceru přebírají plnou zodpovědnost a souhlasí s jeho/její účastní na tomto tréninku v plném rozsahu a pochopením všech rizik.

Čl. VII. – Ochrana údajů

7.1 Prohlášení prodávajícího: Společnost MOLERO PRAGUE s.r.o. se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v přihlášce jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.

7.2 Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

7.3. Celé znění Ochrany osobních údajů najdete na této adrese: https://zakonyatraktivity.cz/ochrana-udaju/

7.4. Vezměte, prosím, na vědomí, že na živých akcích prodávajícího je třeba před jeho zahájením akce projít registrací účastníka, kdy může být zkontrolována našimi pracovníky vaše totožnost (držitele vstupenky), stejně tak i nárok zúčastnit se akce (platná vstupenka), a zároveň potvrzujete souhlas s podmínkami účasti na živé akci. Tento krok je nezbytný a bez něj se nemůže účastník akce zúčastnit.

Čl. XIII. – Odstoupení od smlouvy

8.1 Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.

8.2 Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů
• ode dne převzetí zboží,
• ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí
• ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.

8.3 Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
• poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
• o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
• o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
• dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
• dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
• dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
• v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

8.4. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.

8.5. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.

8.6. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

8.7. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

8.8. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

8.9. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

8.10. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

8.11. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

8.12. Při objednání vstupenky na seminář má kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu, a to nejpozději 240 pracovních dnů před datem konání živé akce. Odstoupení je možno provést elektronickou formou na e-mailu: david (zavináč) zakonyatraktivity.cz s prohlášením, že od smlouvy odstupuje a s přiložením kopie faktury / daňového dokladu. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně. Částka bude vrácena nejpozději do 30 pracovních dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy zpět bankovním převodem. Odstoupení od smlouvy blíže než 240 pracovních dnů před datem akce není možné z organizačních důvodů a kupujícímu nemůže být vrácen poplatek za vstupenku (ať ji využije či nikoliv).

8.13. Byla-li vstupenka na živou akci / vzdělávací trénink zakoupena online, vztahuje se na takový nákup přes internet podle § 1837, § 1840 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, výjimka, a kupující nemá právo odstoupit od smlouvy. Nelze totiž odstoupit, když si sjednáte na konkrétní termín přes internet ubytování, dopravu, stravování nebo službu související s využitím volného času (aquapark, lístky na koncert, vzdělávací akci, do divadla či kina). Princip je zde jednoduchý – již bylo s vaší účastí počítáno, jsou připraveny podklady, tréninkové manuály, a máme s tím spojené velké náklady. Proto i když bychom vám rádi vyšli vstříc, pod 240 dnů do data konání akcí toto již není možné a jen díky tomu jsme schopni zajišťovat profesionální vzdělávací programy výjimečné kvality a úrovně.

8.14. Pokud kupující zakoupil od prodávajícího jakýkoliv digitální obsah, výslovně zaškrtnutím souhlasu s těmito obchodními podmínkami v objednávkovém formuláři kupující souhlasí, že mu bude dodán ještě před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy a okamžikem zpřístupnění tak zaniká možnost odstoupení od smlouvy využít.

Čl. IX. – Práva z vadného plnění

9.1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
• má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
• se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
• zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
• je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
• zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

9.2. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

9.3. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:
• výměnu za nové zboží,
• opravu zboží,
• přiměřenou slevu z kupní ceny,
• odstoupit od smlouvy.

9.4. Kupující má právo odstoupit od smlouvy,
• pokud má zboží podstatnou vadu,
• pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
• při větším počtu vad zboží.

9.5. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

9.6. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.

9.7. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.

9.8. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

9.9. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.

9.10. Volbu způsobu reklamace má kupující.

9.11. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Čl. X. – Doručování

10.1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

10.2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

Čl. XI. – Mimosoudní řešení sporů

11.1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

11.2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

11.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Čl. XIII. – Závěrečná ustanovení

13.1 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2021. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek, popřípadě dalšími informačními kanály. Společnost MOLERO PRAGUE s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách https://zakonyatraktivity.cz/obchodni-podminky/ a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.

13.2 Veškeré objednávky na těchto internetových stránkách a jiných stránkách naší společnosti vyžadují k odeslání objednávky zaškrtnutí souhlasu s těmito obchodními podmínkami, který je ve výchozím nastavení nezaškrtnutý a je tak prokazatelné, že objednávající učinil jednoznačný a nezpochybnitelný souhlas s těmito obchodními podmínkami a zpracováním svých osobním údajů prodávajícím.

13.3. Prodávající si vyhrazuje právo v případě mimořádných a/nebo nečekaných okolností změnit způsob provedení tréninku/kurzu např. do online podoby, a/nebo změnit termín a časy konání či začátku kurzu/tréninku, přednášející, hosty a/nebo samotné místo konání. Vždy se snažíme udělat maximum pro Váš komfort, bezpečí a nejvyšší možný přínos v rámci dostupných možností.

13.4 Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

13.5 Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

13.6 Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

13.7 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

13.8 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

13.9 Veškeré objednávky na těchto internetových stránkách vyžadují k jejich odeslání zaškrtnutí souhlasu s těmito obchodními podmínkami, který je ve výchozím nastavení nezaškrtnutý a je tak prokazatelné, že objednávající učinil jednoznačný a nezpochybnitelný souhlas s těmito obchodními podmínkami a zpracováním svých osobním údajů prodávajícím v plném rozsahu a bez výhrad.

13.10. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

13.11. Pokud by nastala skutečnost, že některá z částí těchto obchodních podmínek se stane neplatnou, nemá to vliv na ostatní části těchto podmínek a jsou nadále v platnosti.

V Praze dne 1. 1. 2019

PŘÍLOHA I OBCHODNÍCH PODMÍNEK

INFORMACE O UPLATŇOVÁNÍ PRÁVA ODSTOUPIT OD KUPNÍ SMLOUVY

A. Vzorové poučení o odstoupení od Kupní Smlouvy

Právo odstoupit od Kupní Smlouvy

Prodávající nabízí kupujícímu možnost odstoupení od Kupní Smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu v určitých případech. Týká se zejména fyzických produktů, nikoliv elektronických online produktů, které jsou digitálním dílem a nelze jej vrátit, stejně jako se netýká vstupenek na živé akce.

Lhůta pro odstoupení od Kupní Smlouvy uplyne 14 dnů ode dne následujícího po dnu, kdy Vy nebo Vámi určená třetí strana (jiná než dopravce) získáte do fyzického držení poslední položku objednávky. Své rozhodnutí odstoupit od Kupní Smlouvy nám prosím oznamte, a to prostřednictvím emailu na david (zavináč) zakonyatraktivity.cz nebo zašlete oznámení na adresu sídla společnosti. Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (část B. této přílohy), není to však Vaší povinností. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Kupní Smlouvy, postačuje zaslat nám sdělení o uplatnění práva odstoupit od Kupní Smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Důsledky odstoupení od Kupní Smlouvy

Pokud odstoupíte od Kupní Smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečných prodlev a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o Vašem rozhodnutí odstoupit od Kupní Smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený naší společností a dále kromě případných nákladů specifikovaných v obchodních podmínkách).

V případě, že zboží bylo placeno na dobírku, kupující bere na vědomí a souhlasí, že mu tyto prostředky budou zaslány na jeho bankovní účet. Sdělte nám proto, prosím, číslo bankovního účtu a kód banky, abychom Vám mohli vrátit peníze převodem na Váš bankovní účet. V žádném případě Vám tím nevzniknou další poplatky.

B. Vzorový formulář pro odstoupení od Kupní Smlouvy

(vyplňte prosím tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od Kupní Smlouvy)

Adresát:

MOLERO PRAGUE s.r.o.
Email: david (zavináč) zakonyatraktivity.cz

Odesílatel:

Jméno spotřebitele:
Adresa spotřebitele:
Číslo objednávky (VS):
Uhrazeno z účtu (nebo jinou formou):
Uhrazeno dne:

Oznamuji Vám, že tímto odstupuji od Kupní Smlouvy o nákupu zboží.

Číslo bankovního účtu, na který máme poukázat peníze zpět:

Datum:

Podpis spotřebitele:
(pouze pokud je tento formulář zasílán v papírové podobě)